הארכת מועד להגשת הבהרות למכרז 02/2016 למתן שירותי ביקורת פנים

קרן – רשת מרכזי אבחון ושיקום מקצועי ותעסוקתי, מתכבדת להודיעכם בזאת כי המועד האחרון להגשת הבהרות למכרז שבנדון מוארך בזאת עד ליום חמישי, 3.3.2016 בשעה 12:00.
על המציע לחתום על גבי מסמך הארכת המועד להגשת הבהרות ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
להודעה על המכרז ולעיון במסמכי המכרז יש ללחוץ כאן.
ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.