מכרז פומבי מס' 02/2016 למתן שירותי ביקורת פנים

קרן – רשת מרכזי אבחון ושיקום מקצועי ותעסוקתי – מתכבדת להזמין בזה הצעות למתן שירותי ביקורת פנים, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח חוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 200 ₪ (התשלום לא יוחזר) במשרדי הקרן רח'  יהודה הימית 57, תל אביב יפו אצל הגב' יפית פולטוב, מחלקה משפטית (להלן: "משרדי הקרן"), בימים א' – ה', בין השעות  9:00-13:00. כמו כן, ניתן לקבל פרטים נוספים אצל גב' יפית פולטוב מהמחלקה המשפטית בפקס 03-6826391 או באמצעות דואר אלקטרוני yafit@keren.org.il.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי הקרן בתאום מראש או באתר האינטרנט של הקרן. לעיון במסמכי המכרז לחץ/י כאן