תשובות לשאלות הבהרה למכרז 02/2016 למתן שירותי ביקורת פנים

קרן – רשת מרכזי אבחון ושיקום מקצועי ותעסוקתי מתכבדת להעביר את תשובותיה לשאלות הבהרה למכרז 02/2016 למתן שירותי ביקורת פנים, כפי שהופנו אליה. על המציע לחתום על גבי מסמך התשובות ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז. ניתן לגשת למסמך התשובות בקישור http://keren.org.il/?attachment_id=837